Warunki użytkowania Listupp

I. Warunki użytkowania stron Listupp

1. Zakres

1.1 Listupp SRL ("Listupp") kontroluje, zarządza i posiada strony Listupp (www.listupp.com, www.listup.it itp.) (łącznie "Strona"). Listupp zapewnia użytkownikom końcowym ("Użytkownicy") darmową informację związaną z ofertami i produktami ("Ofery") dostarczanymi przez podmioty trzecie ("Partner") na stronie ("Usługi"). 1.2 Warunki przedstawione w punkcie I i III odnoszą się do wszystkich Użytkowników Usługi.

2. Oferty

2.1 Listupp dostarcz Użytkownikom informacje o ofertach na stronie. Informacje dostarczone Użytkownikom przez Listupp (w tym informacje o ofertach i linki do stron Partnerów) zostały dostarczone do Listupp bezpośrednio przez Partnerów. Listupp i jego Partnerzy zarządzają swoimi stronami w sposób niezależny. 2.2 Listupp nie odpowiada za strony Partnerów i żadnych ewentualnych stron osób trzecich, które mogą znajdować się w Ofertach (wraz z linkami). Listupp nie kontroluje treści oraz zawartości linkowanych stron lub ich podstron. 2.3 Listupp ma prawo modyfikować całość lub część Oferty prezentowanej na stronie, oraz uzupełniać je, usuwać, lub odmawiać publikacji czasowo lub całkowicie, bez uprzedniego powiadomienia. 2.4 Oferty prezentowana przez Partnerów nie reprezentują oferty od Listupp. Warunki użytkowania między Użytkownikiem a Listupp regulują Warunki Użytkowania Strony przez Użytkownika i nie odnoszą się do ofert. Uzgodnienia dotyczące sprzedaży produktów lub usług pokazywanych w Ofercie odnoszą się wyłącznie do uzgodnień między Użytkownikiem a Partnerem. 2.5 Jeżeli użytkownik, przez Stronę, wyraża zainteresowanie Ofertą, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Partnera, który oferuje ofertę. Przed dokonaniem zakupu między Użytkownikiem a Partnerem, wymaga się od Użytkownika weryfikacji z Parterem wszystkich niezbędnych informacji, wcześniej podanych przez Partnera na stronie wraz ze wszystkimi informacjami dotyczącymi ceny w miejscu sprzedaży.

3. Prawa Autorskie

3.1 Wszystkie dane, informacje, rezultaty wyszukiwania i teksty związane ze Stroną lub Generowane przez Stronę są zastrzeżone Prawami Autorskimi. Zabrania się częściowo lub w całości kopiować, dystrybuować, modyfikować informacje bez pisemnej zgody Listupp. Wszelka nieautoryzowana reprodukcja, dystrybucja, modyfikacja, publiczny dostęp i/lub publiczne wyświetlanie podlega naruszeniu praw autorskich i będzie ścigane zgodnie z prawem dotyczącym praw autorskich. 3.2 Użytkownicy powinni być świadomi, że nazwy firm, znaki towarowe, loga i/lub oznaczenia produktów zawarte na Stronach Partnerów, są chronione przez prawa autorskie. 3.3 Oferty publikowane na Stronie służą jedynie celom informacyjnym i muszą być używane jedynie do celów niekomercyjnych. Użytkownicy nie mogą pobierać Ofert na żadne urządzenia jak komputer czy nośniki danych. Powtarzające się i systematyczne pobieranie części oferty będzie równało się pobraniu znacznej części Oferty. Drukowanie Oferty możliwe jest tylko do (I) niekomercyjnych celów i (II) jeśli niezbędne jest do sfinalizowania zakupu Oferty, Inne używanie oferty do celów komercyjnych jest zabronione.

4. Gwarancja

4.1 Chociaż Listupp gwarantuje, że dokłada największych starań by pokazywać tylko dobre Oferty pod kątem jakości i zgodności z prawem, Listupp nie daje żadnej gwarancji na treść, poprawność, zgodność z prawem, kompletność czy jakość lub stosowność Ofert. 4.2 Listupp nie gwarantuje, że produkty i usługi pokazywane w Ofertach mogą być rzeczywiście kupione od Partnerów po publikowanych cenach. 4.3 Pomimo wszelkich starań Listupp, by zapewnić Usługi bez błędów i problemów technicznych, Listupp rezerwuje sobie prawo do rozwiązywania problemów technicznych w momencie, gdy jest to konieczne. 4.4 Listupp nie gwarantuje funkcjonalnej stosowności czy kompatybilności stron Partnerskich oraz systemów i programów, które nie są częścią Strony.

5. Aktualność cen

5.1 Listupp przykłada największą uwagę o to, by ceny pokazane w Ofercie wyświetlanej na Stronie były aktualne i aktualizowane jak najczęściej. Ceny determinowane są bezpośrednio przez Partnerów i mogą być zmienione od momentu ostatniej aktualizacji strony. W wypadku konfliktu pomiędzy ceną wyrażoną w Ofercie a ceną na stronie Partnera, ceną aktualną, którą należy brać pod uwagę jako rzeczywista jest cena na stronie Partnera. 5.2 Ze względu na przyczyny techniczne, nie jest możliwe uaktualnianie cen w czasie rzeczywistym. Może się zdarzyć, że produkty i/lub usługi pokazywane w Ofercie nie mogą zostać zakupione po cenie przedstawionej na Stronie lub produkty oraz usługi mogą być już częściowo lub w całości niedostępne (wraz z rozmiarami i kolorami).

II. Postanowienia Ogólne

1. Odpowiedzialność Prawna

1.1 Listupp nie gwarantuje, że usługa, funkcjonalność lub społeczność będą dostępne bez przerwy. 1.2 Jeśli powody są poza kontrolą Listupp, Listupp nie odpowiada za przerwy w transmisji, błędy, problemy z Serwisem, funkcjonalnością lub społecznością oraz za wynikające z tego tytułu konsekwencje dla Użytkownika lub Członka, takie jak np. utrata danych. 1.3 Listupp nie odpowiada za nieautoryzowane pozyskanie danych osobowych Użytkowników lub Członków przez osoby trzecie (jak hakerzy). 1.4 Listupp nie odpowiada za treść, rzetelność, legalność lub efektywność stron podmiotów trzecich, do których odsyłani są Użytkownicy w Usłudze i/lub Społeczności. 1.5 Listupp odpowiada bez ograniczeń za jakiekolwiek rażące zaniedbania lub umyślnego postępowania. 1.6 Listupp jest odpowiedzialny za poważne zaniedbania - poza osobistymi obrażeniami lub śmiercią - tylko gdy podstawowe, wynikające z umowy zobowiązania zostały naruszone. Podstawowe zobowiązania to te, które są podstawą związku z użytkownikiem z natury i celu, lub których wypełnienie pozwala na właściwe przeprowadzenie uzgodnienia, do którego Użytkownik zobowiązany jest się stosować. W wypadku odpowiedzialności Listupp jest to ograniczone do typowych i przewidywalnych szkód. 1.7 Wszelka odpowiedzialność za niebezpośrednie i nieprzewidywalne straty i utraty zysku jest wykluczona - z wyjątkiem przypadków określonych warunkach nieograniczonej odpowiedzialności w art. II.1.6 1.8 Niezależnie od charakteru roszczenia prawnego, Listupp nie ponosi odpowiedzialności poza postanowieniami niniejszych Warunków. 1.9 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w art II.1.6, 1.7 i 1.8 nie mają zastosowania w przypadkach odpowiedzialności przewidzianych przez prawo lub w przypadku odpowiedzialności Listupp wynikającej z gwarancji umownej, która została naruszona. 1.10 W przypadku wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Listupp, takie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności odnoszą się również do osobistej odpowiedzialności jego funkcjonariuszy, pracowników, przedstawicieli oraz agentów.

2. Postanowienia końcowe

2.1 Niniejsze Warunki oraz stosunek prawny pomiędzy Użytkownikiem a Listupp są regulowane przez prawo włoskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (UN CISG). 2.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, nieważność ta nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony maja obowiązek zastąpić niewykonalny przepis na nowo obowiązujący, który odzwierciedla w dużej mierze niewykonalny przepis prawny, gospodarczy i rzeczowy. 2.3 Warunki te podlegają wyłącznej jurysdykcji adwokackiej w Mediolanie, we Włoszech (gdzie jest dozwolone przez prawo)
AB: 0 - Tm: